Cennik usług - Archiwum Państwowe w Malborku

Archiwum Państwowe w Malborku

Cennik usług

 

Stawki należności za typowe usługi archiwalne Archiwum Państwowego w Malborku (wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Malborku z dn. 28.04.2020)

1.

rodzaj usługi: wyszukiwanie informacji i danych (kwerendy)

jednostka miary: 0,5h (każde rozpoczęte)

1 cecha 2 cecha 3 cecha cena (zł)
maszynopis, druk język polski - 20,00
rękopis - 25,00
maszynopis, druk język obcy - 25,00
rękopis - 30,00

  2.

rodzaj usługi: kopia kserograficzna, wydruk kopii cyfrowej

jednostka miary: szt.

1 cecha 2 cecha 3 cecha cena (zł)
format A4
monochromatyczna
- 1,00
format A3 - 1,50
format A4
wielobarwna
- 3,00
format A3 - 4,00

3.

rodzaj usługi: kopia cyfrowa (skan lub fotografia)

jednostka miary: szt.

1 cecha 2 cecha 3 cecha cena (zł)

z formatu do A3
300 ppi z oryginału


2,00
600 ppi 3,00
z formatu od A3 do A1 - 10,00
- do 300 ppi z kopii cyfreowej 0

4.

 odzaj usługi: odpis materiału archiwalnego

jednostka miary: 1 strona – 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)

1 cecha 2 cecha 3 cecha cena (zł)
maszynopis, druk język polski


-


20,00
rękopis 30,00
maszynopis, druk język obcy

30,00
rękopis 40,00

 5. 

 rodzaj usługi: nagranie dźwiękowe

jednostka miary: 1 min. (każda rozpoczęta)

1 cecha 1 cecha 1 cecha cena (zł)
-

-

z oryginału 5,00
z kopii cyfrowej 0

 Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2020 roku (tu można pobrać).

 

Archiwum przeprowadza na zlecenie odpłatne poszukiwania archiwalne jedynie w obrębie swojego zasobu.

Po uzyskaniu danych o rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz zakresie rzeczowym i chronologicznym akt, w których mają zostać przeprowadzone poszukiwania Archiwum przesyła zleceniodawcy wstępny kosztorys.

Opłata wstępna za podjęcie poszukiwań - 40,00 PLN. W uzasadnionych przypadkach (charakter poszukiwań, zakładany czas pracy) pobierana zaliczkowo opłata wstępna wynosi - 100,00 PLN

 

Stawki za wydawanie zaświadczeń i odpisów z przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej:

kopia świadectwa pracy 17,00 PLN
kopia dokumentu z zakresu stosunku pracy
w tym potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 
4,00 PLN
kopia karty zarobkowej albo strony listy płac 4,00 PLN
maksymalna opłata od złożonego jednorazowo zamówienia (nie może przekroczyć) 200,00 PLN

Stawki ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokoœci opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. Nr 135, poz.1270).

 

Opłaty należy wpłacać na nasze konto:

 Archiwum Państwowe w Malborku

NBP Oddział Gdańsk 63 1010 1140 0206 2022 3100 0000

 

Opłaty skarbowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635) od 1 stycznia 2007 roku jedynym sposobem uiszczania należnej opłaty skarbowej jest wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Malborku

Bank PKO BP SA 21 1020 1811 0000 0102 0339 9607 

z zaznaczeniem tytułu wpłaty (np. za uwierzytelnienie kserokopii ze wskazaniem numeru sprawy).

Potwierdzenie (dowód) wpłaty należy każdorazowo załączać do wniosku/pisma przesyłanego do AP w Malborku. 

Podstawą ustalenia kosztów w USD i EURO jest kurs złotego polskiego w Narodowym Banku Polskim.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13342