Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp Deklaracji

Archiwum Państwowe w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.malbork.ap.gov.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Strona internetowa jest w dużej mierze zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wyszczególnionych poniżej.

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach,
 • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • do zaznaczania treści użyto jedynie pogrubienia tekstu i podkreślenie, linki są kolorowe i podkreślone,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje (pliki PDF) przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, są to:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i test strony internetowej dostępny pod adresem: http://chekers.eiii.eu/.
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.04.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Jakubowicz, e mail: mjakubowicz@malbork.ap.gov.pl , telefon: 55 647 09 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Wniosek osoby ze szczeglnymi potrzebami

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
adres: Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl
telefon: 22 565 46 00
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Archiwum Państwowe w Malborku mieści się na ul. Starościńskiej 1 w Malborku. Siedziba Archiwum znajduje się na terenie Zamku malborskiego. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Starościńskiej.
  Uwaga ! Droga prowadząca do Archiwum, przez dziedziniec o długości ok. 100 metrów jest nierówna i brukowana.
  Najpierw należy przejść przez Bramę Główną Muzeum, a następnie przejść przez dziedziniec zamku średniego Muzeum Zamkowego. Archiwum mieści się w budynku dawnego Pałacu Wielkich Mistrzów. Bezpośrednie wejście do Archiwum znajduje się na wysokości przyziemia, wewnątrz Pałacu Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Do bezpośredniego wejścia do Archiwum prowadzą schody. Drzwi do Archiwum znajdują się po prawej stronie korytarza. Wąska, średniowieczna zabudowa drzwi uniemożliwia dostęp do wnętrza na wózku inwalidzkim. Bezpośrednio z sekretariatu prowadzi ciąg komunikacyjny do pomieszczeń biurowych i czytelni. Wąskie otwory drzwiowe i stopnie uniemożliwiają dostęp do wnętrz na wózku inwalidzkim. Wejście do czytelni zabezpieczone jest szklanymi drzwiami. Pomieszczenia administracyjno – biurowe Archiwum Państwowego są na jednym poziomie, bez wind. Zabudowa budynku jest średniowieczna ( XV w), stąd wąskie drzwi utrudniające swobodny dostęp. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu zamku średniego bezpośrednio przed głównym budynkiem Archiwum. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście techniczne (pełniące także funkcję wyjścia ewakuacyjnego) znajduje się od strony wschodniej, z terenu dziedzińca zamku malborskiego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe Archiwum (sekretariat, czytelnia) nie ma wind. Główny korytarz jest wystarczająco szeroki, by można było swobodnie poruszać się na wózku, natomiast same drzwi wejściowe do Archiwum są wąskie, uniemożliwiają dostęp do wnętrza na wózku inwalidzkim.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W związku z zabytkowym charakterem budynku nie ma on żadnych dostosowań. W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Archiwum nie posiada własnego parkingu. Dostępne są natomiast miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku (wyznaczone miejsca przy kaplicy św. Wawrzyńca – zachodnia strona przedzamcza, przy wejściu na teren Muzeum Zamkowego).
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Archiwum Państwowe w Malborku jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla korzystających z Archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Archiwum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku.
  W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do Archiwum istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem merytorycznym i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób. Preferowany kontakt z klientem to kontakt cyfrowy: za pomocą poczty elektronicznej bądź telefoniczny.

Dane teleadresowe budynku:

Archiwum Państwowe w Malborku
ul. Starościńska 1
820-200 Malbork
tel. 55 647 44 55
e-mail: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-22
Data publikacji:2021-06-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:ArchiwumAPE
Liczba odwiedzin:4415