Wnioskowanie o dostępność

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioskowanie o zapewnienie dostępności w Archiwum Państwowym w Malborku

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wzór wniosku Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku znajduje się na stronie link: http://archiwum.sisco.pl/public_html/APEwidzialni/WEB//container/Wniosek%20osoby%20ze%20szczeglnymi%20potrzebami.doc

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
 • przynieść wniosek do sekretariatu archiwum w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

Gdyby archiwum nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Dostępność cyfrowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848).

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych archiwum lub ich elementów może:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wzór wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
 • przynieść wniosek do sekretariatu archiwum w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

Gdyby archiwum nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do archiwum. Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Pozostałe uprawnienia zgodne z ustawą o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewniania dostępności

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 1.  poinformować o braku dostępności,
 2. wnioskować o dostępność usług świadczonych przez instytucję.

Informowanie o braku dostępności

Kto może poinformować o braku dostępności

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej wymienionej w ustawie.

Wzór złożenia informacji o braku dostępności: (treść i forma są dowolne)

Osoba zainteresowana może złożyć informację zwierającą następujące elementy:

 • dane kontaktowe zgłaszającego,
 • wskazanie tego, co jest niedostępne (jaka jest bariera),
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności,
 • sposób kontaktu.

Złożenie informacji o braku dostępności

Wniosek z informacją o braku dostępności można:

 • wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
 • przynieść do sekretariatu archiwum w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Wnioskowanie o dostępność usług świadczonych przez instytucję

Kto może wnioskować o dostępność usług świadczonych przez instytucję

Każda osoba może wnioskować o zapewnienie wsparcia osobie/om ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot publiczny.

Wzór wniosku

Osoba zainteresowana może złożyć wniosek w dowolnej formie. Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 • dane kontaktowe zgłaszającego,
 • co trzeba udostępnić,
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności,
 • sposób kontaktu.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
 • przynieść wniosek do sekretariatu archiwum w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-15
Data publikacji:2023-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:ArchiwumAPE
Liczba odwiedzin:3101